Archive


0.16 MB
Marko Smilić, Zoran Perić, Dejan Milić, Aleksandar Marković, Milan Savić
179-189 (2018)

1.13 MB

1.9 MB
Ana Belén Castaño-Fernandez, Andrei Martínez-Finkelshtein, D. Robert Iskander
201-210 (2018)

0.4 MB
Ana Belén Castaño-Fernandez, Andrei Martínez-Finkelshtein, D. Robert Iskander
211-223 (2018)

0.76 MB

1.91 MB

0.4 MB
Martin Kyselak, Filip Dvorak, Jan Maschke, Cestmir Vlcek
249-261 (2018)

0.6 MB
Nurul Asha Mohd Nazal, Man-hong Lai, Kok-sing Lim, Dinusha Serandi Gunawardena, Wu-yi Chong, Hang-zhou Yang, Harith Ahmad
263-271 (2018)

0.31 MB

0.64 MB
Irina Bobkova, Tatiana Kompaniets
285-296 (2018)

0.4 MB

0.31 MB
Wucong Zhang, Bo Dong, Wei Zhang, Zhaoshui He, Shengli Xie, Yanzhou Zhou
311-323 (2018)

5.71 MB
Jing Gao, Guang Han, Qipeng Lu, Haiquan Ding, Jianghong Xu, Jihao Sun
325-335 (2018)

0.41 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology