Archive


0.34 MB

0.83 MB
Jianhua Wu, Hai Liu, Xishun Zhu
357-376 (2020)

1.68 MB

0.71 MB

0.88 MB
Ehsan Beiranvand, Mohammad Danaie, Majid Afsahi
401-413 (2020)

1.59 MB
Yan Xu, Ziye Gao, Guangqiong Xia, Zhengmao Wu
415-423 (2020)

0.79 MB
Guangyu Luan, Mingguang Shan, Zhi Zhong, Bai Xia
425-432 (2020)

1.74 MB
Xiao Wang, Jiang Xu, Weixian Qian, Jingyi Ouyang
433-445 (2020)

0.4 MB

0.53 MB
Karolina Liebert, Martyna Rachon, Andrzej Kolodziejczyk, Maciej Sypek, Izabela Ducin, Przemysław Zagrajek, Agnieszka Siemion
463-476 (2020)

1.83 MB
Mengmeng Wang, Yannis Pousset, Phillippe Carré, Clency Perrine, Nanrun Zhou, Jianhua Wu*
477-495 (2020)

2.92 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology