Archive


4.83 MB

0.24 MB

2.04 MB
Vladislav Tarnavich, Leonid Korotkov, Olja Karaeva, Alexander Naberezhnov, Ewa Rysiakiewicz-Pasek
305-309 (2010)

0.25 MB
Olexandr V. Tyurin, Yury M. Bercov, Sergiy O. Zhukov, Tetiana F. Levitskaya, Sergiy A. Gevelyuk, Igor K. Doycho, Ewa Rysiakiewicz-Pasek
311-321 (2010)

0.45 MB
Igor K. Doycho, Sergiy A. Gevelyuk, Olexandr O. Ptashchenko, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Tetiana M. Tolmachova, Olexandr V. Tyurin, Sergiy O. Zhukov
323-332 (2010)

0.58 MB
Anatoly Evstrapov, Nadya Esikova, Galina Rudnitskaya, Tatyana V. Antropova
333-340 (2010)

0.72 MB

0.73 MB
Joanna Pisarska, Radoslaw Lisiecki, Grazyna Dominiak-Dzik, Witold Ryba-Romanowski, Tomasz Goryczka, Lukasz Grobelny, Wojciech A. Pisarski
351-358 (2010)

0.8 MB

0.65 MB

0.48 MB
Grazyna Dominiak-Dzik, Barbara Klimesz, Witold Ryba-Romanowski
375-382 (2010)

0.93 MB
Elzbieta Zelazowska, Ewa Rysiakiewicz-Pasek
383-396 (2010)

1.03 MB
Maria Suszyñska, Teresa Morawska-Kowal, Ludwina Krajczyk
397-401 (2010)

0.68 MB
Barbara Staniewicz-Brudnik, Malgorzata Lekka, Lucyna Jaworska, Wlodzimierz Wilk
403-412 (2010)

1.45 MB
Bohdan Padlyak, Marek Grinberg, Benedykt Kuklinski, Yuriy Oseledchik, Oleksandr Smyrnov, Dmitriy Kudryavtcev, Andrew Prosvirnin
413-426 (2010)

1.59 MB
Bohdan Padlyak, Witold Ryba-Romanowski, Radoslaw Lisiecki, Volodymyr Adamiv, Yaroslav Burak, Ihor Teslyuk, Agnieszka Banaszak-Piechowska
427-438 (2010)

0.7 MB

0.87 MB
Oleh Mokryy, Volodymyr Koshovyy, Igor Romanyshyn, Roman Sharamaga
449-458 (2010)

0.83 MB
Mykhaylo P. Gorsky, Peter P. Maksimyak, Andrew P. Maksimyak
459-469 (2010)

0.7 MB

0.46 MB

0.28 MB

0.57 MB

0.5 MB
Miguel V. Drummond, Artur Ferreira, Tiago Silveira, Daniel Fonseca, Rogério N. Nogueira, Paulo Monteiro
511-520 (2010)

1.29 MB
Szymon Klein, Stanislaw Kaszczyszyn, Andrzej Grzeszczak, Piotr Koscielniak
521-526 (2010)

0.62 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology