Archive

Issue 1

Ye Zhang, Ruiting Wang, Yejin Zhang, Yanmei Su, Pengfei Wang, Guangzhen Luo, Xuliang Zhou, Jiaoqing Pan
5-13 (2024)

0.9 MB

1.27 MB
Khitam Y. Elwasife, Mustafa R. Al Massri, Sofyan A. Taya
31-40 (2024)

0.24 MB
Farouk Grine, Halima Ammari, Mohamed Taoufik Benhabiles, Mohamed Lahdi Riabi
41-49 (2024)

0.44 MB

1.04 MB
Lingjuan Shang, Hao Sun, Jing Liang, Wang Liu, Aibo Wang, Xufen Xie, Yusheng Lian
69-83 (2024)

1.05 MB

0.46 MB
Ye Zhang, Saining Zhang, Danni Zhang, Ruiting Wang, Yanmei Su, Junkai Yi, Pengfei Wang, Guangzhen Luo, Xuliang Zhou, Jiaoqing Pan
97-104 (2024)

0.22 MB
Yusupzhan Kh. Ismanov, Tolgonay D. Tynyshova
105-114 (2024)

0.44 MB

0.43 MB

OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology