Archive

Noor Azie Azura Mohd Arif, Dilla Durhya Burhanuddin, Sahbudin Shaari, Abang Annuar Ehsan
309-320 (2021)

0.66 MB

0.34 MB
Jelena Todorović, Petar Spalević, Stefan Panić, Bojana Milosavljević, Milan Gligorijević
335-348 (2021)

0.31 MB
Huo-Sheng Ye, Jing-Yi Dai, Shun-Xi Wen, Li-Hua Gong, Wen-Quan Zhang
349-364 (2021)

1.84 MB

0.28 MB

0.45 MB
Hong Li, Haoyue Zhang, Yanming Song, Fanyong Meng, Lianqing Zhu
391-406 (2021)

3.54 MB

0.25 MB
Yunxia Yang, Hua Yang, Xiongfeng Tong, Saili Zhao, Shuyuan Chen
415-427 (2021)

1.66 MB

1.21 MB

0.46 MB

0.36 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology