Archive

Wacław Urbańczyk
325-325 (2023)

0.16 MB

1.34 MB
Frazna Parasuti, Dyah Hikmawati, Herri Trilaksana, Moh. Yasin
353-361 (2023)

0.45 MB

0.86 MB
Huazhong Xiang, Peng Wang, Zexi Zheng, Gang Zheng, Jiabi Chen, Cheng Wang, Dawei Zhang, Songlin Zhuang
377-391 (2023)

1.54 MB

0.48 MB
Abdelkarim El Mouncharih, Rabi Takassa, Omar Farkad, Abdelaziz Tchenka, El Alami Ibnouelghazi, Driss Abouelaoualim
407-418 (2023)

0.28 MB
Kangle Shen, Jian Yang, Jiayi Zhao, Xinyu Yang, Hua Yang
419-429 (2023)

1.03 MB

1.88 MB
Zhihui Li, Bin Gao, Xiaoou Pan, Linlin Li, Chenxuan Wang, Weizhuo Zuo, Yu Ji, Shutian Liu, Zhengjun Liu
447-466 (2023)

6 MB

3.94 MB
Ye Zhang, Saining Zhang, Danni Zhang, Yanmei Su, Junkai Yi, Pengfei Wang, Ruiting Wang, Guangzhen Luo, Xuliang Zhou, Jiaoqing Pan
483-493 (2023)

0.71 MB

0.67 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology