Archive


1.02 MB
M. Dyksik, A, M. Motyka, M. Rygała, A. Pfenning, F. Hartmann, R. Weih, L. Worschech, S. Höfling, G. Sęk
171-180 (2021)

0.98 MB

0.68 MB
Katarzyna Perz-Juszczyszyn, Monika Feltzke, Katarzyna Dubas, Willis Clem Maples, Barbara Kołodziejczak, Hanna Buczkowska
193-201 (2021)

0.46 MB

1.52 MB

1.37 MB

0.65 MB
Yushuang Wang, Xuanxuan Ji, Ziyang Chen, Jixiong Pu
245-256 (2021)

2.36 MB

3.79 MB
Zhiru Huang, Qihang Dai, Xiaoling Ji, Tao Wang
271-280 (2021)

0.41 MB
Milan S. Kovacevic, Marko M. Milosevic, Ljubica Kuzmanovic, Alexandar Djordjevich
281-288 (2021)

0.28 MB
Yingchun Wu, Xing Cheng, Jie liang, Anhong Wang, Xianling Zhao
289-304 (2021)

4.82 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology