Archive


0.5 MB
M. Milosevic, N. Stevanovic, V.M. Markovic, Z. Cimbaljevic
523-538 (2023)

2.2 MB
Nattawut Suksawat, Sitti Buathong, Sarayut Deachapunya
539-545 (2023)

0.8 MB

1.05 MB

1.34 MB
Lingyu Wang, Xiaojie Sun, Guanxue Wang, Xiangyu Kang, Ziyan Li, Xiumin Gao, Songlin Zhuang
575-589 (2023)

18.44 MB

1.94 MB
Ma Zhen-Meng, Tian Miao, Zhang Lei, Gao Pei-Feng
603-619 (2023)

1.87 MB
Jinping Cheng, Yingying Xiao, Hao Wu, Xiaoling Ji, Tao Wang
621-631 (2023)

0.72 MB

1.11 MB
Huazhong Xiang, Qihui Ding, Nianning Li, Xin Zhang, Peng Wang, Hongtao Li, Zexi Zheng, Dawei Zhang
643-654 (2023)

1.38 MB
Rui Zhao, Kai Zhang, Songfeng Kou, Xian Wei, Zhongcheng Liang
655-665 (2023)

1.47 MB
Serhii I. Pokutnii, Andrzej Radosz
667-675 (2023)

0.19 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology